11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

لیست اخبار صفحه :1
دفاع دستیار فوق تخصصی با عنوان بررسی ارتباط پوکی استخوان با نمره خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی
پوکی استخوان

دفاع دستیار فوق تخصصی با عنوان بررسی ارتباط پوکی استخوان با نمره خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی

دانشجوی مقطع فلوشیپ غدد و متابولیسم با اشاره به مدل های مورد استفاده در پژوهش خود گفت: مدل‌های پیش‌بینی خطر CVD مانند فرامینگهام و *ACC/AHA از عوامل خطر شناخته شده برای شناسایی افراد در معرض خطر و تخمین خطر حوادث قلبی عروقی در 10 سال آینده استفاده می‌کنند. از آنجایی که هر فاکتور خطر به تنهایی نمیتواند پیش بینی کننده مناسبی برای بروز بیماریهای قلبی عروقی در آینده باشد و در مدلها این فاکتورها در کنار هم برای محاسبه نمره خطر در نظر گرفته میشوند،استفاده از این مدلها بسیار کاربردی میباشد ضمن این که کاربرد مدلهای ACC/AHA و فرامینگهام در مطالعات گذشته در جمعیت ایرانی بررسی شده است.

رییس جدید بخش غدد بیمارستان دکتر شریعتی منصوب شد

رییس جدید بخش غدد بیمارستان دکتر شریعتی منصوب شد

دکتر محمد تقی بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات غدد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و استاد گروه آموزشی بیماریهای داخلی را به عنوان رئیس بخش غدد بیمارستان شریعتی منصوب کرد.

    برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
    تنظیمات قالب