دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 12/12/2017

استئوپروز شايعترين بيماری متابوليک استخوان است.کاهش توده استخوانی و از دست رفتن کیفیت ریزساختار استخوان در این بیماری، منجر به افزایش خاصیت شکنندگی می گردد. ...


92 6/28/2011

استئوپروز باعث می شود استخوانها شکننده و نرم شوند. هرچه استخوان حجم بیشتری از تراکم خود را از دست می دهد در خطر بالاتری برای شکستن قرار می گیرد. شایعترین محلهای شکستگی استئوپروتیک مچ دست، ستون فقرات ...