دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/11/13 | ایجاد کننده: 86

این گروه در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است.تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. در حال حاضر، طرح های پژوهشی گروه شامل مطالعات نظری روی جهش های بیماریزای پروتئین ها، مطالعات in vitro، in vivo و in silico روی ساختارهای آمیلوئید و همچنین فعال کننده ها و مهارکننده های آنزیم های مربوط به هضم غذا (به عنوان بخشی از پروژه های تحقیقاتی مربوط به چاقی) می باشد.


کلمات کلیدی

درباره مرکز