دانشگاه علوم پزشکی تهران
1 2 3 :
shadow1

قلمرو مرکز تحقیقات پزشکی فردی

پزشکی فردی در تعریف به کاربردن درمان های اختصاصی متناسب با هر فرد با در نظر گرفتن ساختار ژنتیکی افراد می باشد که می تواند روی پاسخ دهی به درمان تاثیرگذار باشد. تکنولوژی های جدید و استفاده از علوم امیکس توسعه پزشکی فردی را تسهیل نموده است و نقش بسزایی را ایفا نموده اند. پزشکی فردی بهترین راه ورود تکنولوژی های جدید به پزشکی به منظور شناخت بیشتر مکانیسم بیماریزایی بیماری ها و همچنین مدیریت بیماران ...

آخرین اخبار. لیست کامل

از هر 10 نفر، 8 نفر از ریسک ژنتیکی سرطان مطلع نمی باشند

از هر 10 نفر، 8 نفر از ریسک ژنتیکی سرطان مطلع نمی باشند. غربالگری ژنومیکی نشان می دهد که بیش از 80 درصد از کسانی که ریسک ژنتیکی سرطان های سینه، پروستات، تخمدان و پانکراس را دارند از آن اطلاعی ندارند.

ادامه »
پیشرفت شناسایی جهش های سلول سرطانی

سلول های سرطانی اغلب دارای جهش هایی در DNA خود هستند که توجه متخصصین را در جهت چگونگی شروع سرطان یا هدف گیری آنها در پیدا کردن درمانهای موثر جلب می کنند. شناسایی این جهش ها مشکل می باشد اما یک روش جدید نتایج کامل تری را نشان می دهد. این روش با یکی کردن سه روش مختلف ایجاد شده است.

ادامه »

پیشینه پزشکی فردی

واژه پزشکی فردی اولین بار در سال 1999 چاپ شد. ابداع تکنولوژی های جدید پزشکی فردی را بصورت یک واقعیت روشن تر مطرح کرده است و محققین را قادر ساخته تا ارتباطی بین پروفایل مولکولی هر فرد و پروفایل بالینی وی ایجاد کند. دو کشف کلیدی امکان پیشرفت قابل توجه در حوزه پزشکی فردی را فراهم کرد: تعیین ژنوتیپ SNP و ریزآرایه ها . توسعه پزشکی فردی مشکل کنونی در پزشکی فردی جریان اطلاعاتی است که حاصل نتایج ...

مفاهیم و اصول پزشکی فردی

بصورت معمول در پزشکی درمان بر مبنای راهنماهای بالینی انجام می شود. به همین سبب ویژگی های خاصی که در هر فرد وجود دارد کمتر مد نظر قرار میگیرد. همانند اینکه یک سایز لباس برای همه ی افراد استفاده شود. اما از آنجایی که هر فرد با ویژگی های خاص ژنتیکی به دنیا می آید، بنابراین درمان ها بایستی کاملا بر اساس ویژگی های هر فرد صورت گیرد. این موضوع در طب سنتی ایرانی نیز مد نظر بوده است، بطوریکه افراد را بر ...

فارماکوژنتیک

فارماکوژنتیک مفهومی که دو حوزه فارماکولوژی و ژنتیک را به هم پیوند می دهد و به مطالعه تاثیر فاکتورهای ژنتیکی برروی عملکرد داروها می پردازد. امروزه مطالعه ارتباط بین ژنوتیپ افراد و توانایی افراد در متابولیزه کردن ترکیب خارجی تعریف جدیدی است که به فارماکوژنتیک داده می شود. اثر فارماکولوژیک یک دارو بستگی به فارماکودینامیک (میان کنش با هدف یا جایگاه عملکرد) و فارماکوکینتیک (جذب، توزیع و متابولیسم) ...