دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/09/03 | Creator: 138

کارگاه دو روزه آشنایی با ضوابط و استانداردهای تولید فراورده های سلولی جهت کاربرد بالینی 29 و 30 آبان ماه سال جاری در مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد.

در این کارگاه که در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد، دانشجویان رشته های علوم سلولی کاربردی، مهندسی بافت، ژنتیک و تعدادی دیگر از دانشجویان مرتبط با حوزه سلول درمانی با مفاهیم کلی و مقدمات مورد نیاز جهت تولید فراورده های بیولوژیک از جمله سلول با هدف کاربرد بالینی آشنا شدند.

مباحث روز اول این کارگاه در زمینه مفاهیم سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت با تمرکز بر استانداردهای ISO و GMP بود، همچنین در زمینه ترجمان مطالعات سلول درمانی و نگرانی های ایمنی کاربرد این سلول ها در بیماران بحث و تبادل نظر انجام شد.

در روز دوم کارگاه نیز اصول ترجمان علوم پایه به بالین و همچنین ضوابط و چارچوب های قانونی فضای تولید فراورده های سلولی در کشور مورد بحث قرار گرفت.

محورهای اصلی بحث شامل مراحل رسیدن از ایده به کاربرد و اصول طراحی و انجام مطالعات پیش بالینی بود و در ادامه در خصوص الزامات فضای تولید، آشنایی با اتاق تمیز و ضوابط کار و پایش اتاق های تمیز تولید فرآورده های سلولی مطالبی به شرکت کنندگان ارائه شد.

در پایان ضوابط موجود سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلول درمانی و نحوه تعامل مراکز و شرکت های دانش بنیان با این سازمان تحلیل و بررسی شد.