دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/06/29 | ایجاد کننده: 138

دکتر بابک ارجمند

EMRI سمت: رئیس مرکز

درجه علمی: دکترای تخصصی

رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی

رزومه: CV
 دکتر حمیدرضا آقایان

سمت: معاون پژوهشی مرکز

درجه علمی: دکترای تخصصی EMRI

رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی

کلمات کلیدی

مدیریت، اعضا