دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/08/07 | Creator: 138

نوع همایش: کارگاه

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک 111، مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی
تاریخ آغاز: 1396/07/01
تاریخ خاتمه: 1396/11/01

توضیح:

اهداف اختصاصی اجرای برنامه :اهداف ویژه در حیطه ی شناختی
  •  آشنایی فراگیران با مبانی مدیریت کیفیت
  •  آشنایی فراگیران با اصول کار بهینه در محیط آزمایشگاهی (GLP)،فرایند تولید (GMP) و مصرف بالینی فراورده ها (GCP)
  •  آشنایی فراگیران با اصول تولید فرآورده های بیولوژیکبرای کاربرد بالینی
  •  آشنایی فراگیران با اصول کشت سلول های جانوری
  •  آشنایی فراگیران با مطالعات پیش بالینی سلول درمانی
  •  آشنایی فراگیران با اصول کارآزمایی بالینی در مطالعات زیست پزشکی
  •  آشنایی فراگیران با اصول ایمنی زیستی
  •  آشنایی فراگیران با اصول طراحی مطالعات تجربی در علوم زیستی

اهداف ویژه در حیطه ی نگرشی
  •  فراگیردر کلیه جلسات آموزش و بحث ها در جلسه شرکت فعال دارد.
  •  فراگیر با در مورد محیط های کنترل شده در بحث های گروهی شرکت می کند.
  •  فراگیر هم کلاسی های خود را به تبعیت از الزامات و استانداردهای مورد نیاز تولید فراورده ها تشویق می کند
  •  فراگیر اهمیت وجود مدیریت کیفیت در تولید فرآورده های بیولوژیک برای کاربرد بالینی رادرکمی کند.

اهداف ویژه در حیطه ی روانی حرکتی (در صورت داشتن کار عملی)
  •  فراگیربا کمک استاد برای محیط های کاری دستورالعمل می نویسد.
  •  فراگیربه منظور الگو برداری فضاهای تمیز و کنترل شده را به دقت مشاهده می کند.
  •  فراگیربدون کمک برای سیستم مدیریت کیفیت مستندات تهیه می کند.
  •  فراگیربا همراهی استاد برای یک مرکز تولید فراورده سلولی دستورالعمل تهیه می کند.


Keywords