دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/07/07 | Creator: 138

نویسندگان: Tebyanian H, Karami A, Motavallian E, Aslani J, Samadikuchaksaraei A, Arjmand B, Nourani MR

آدرس مقاله: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29362610

وابستگی ها:

شرح:

نام مجله: Open Access Maced J Med Sci
سال انتشار: -
شماره: 5
سری: 7
از صفحه: 859
تا صفحه: 865
سایت مجله: سایت مجله

نام کنگره:
محل کنگره:
تاریخ کنگره: -
سایت کنگره: