دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/14 | Creator: 118

روزه داري در ماه رمضان يكي از اركان اصلي اسلام است. نتايج حاصل از يك مطالعه بر روي بيماران مسلمان مبتلا به بيماريهاي مزمن كليوي نشان داد كه اين بيماران به خوبي توانستند روزه بگيرند بعلاوه آنها تمايل داشتند ميزان وزن و فشار خون سيستولي و دياستولي خود را كاهش دهند . در اين مطالعه ميزان فيلتراسيون گلومرولي بهبود چشمگيري داشت . همچنين ميزان پروفايل هاي ليپيدي نيز بهبود و ميزان دفع ادراري پروتئين و سديم كاهش يافت ولي ميزان قند خون و هموگلوبين A1C افزايش يافتند.