دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/14 | Creator: 118

روزه داري باعث ايجاد يك سري تغييرات متابوليكي در بدن مي شود. اين تغييرات باعث حفظ كربوهيدراتها و افزايش آزاد سازي چربيها بعنوان يك منبع انرژي مي شوند. افزايش توليد كربوهيدرات از اسيدهاي آمينه ، گلسيرول و كتون باديها ، علاوه بر حفظ دخائر اندك كربوهيدراتهاي اندو‍ژن مي شود ، به تامين كربوهيدرات مورد نياز نيز كمك مي كند. در طول روزه داري الگوي دريافت از ساعات روز به ساعات شب تغيير مي كند. بنظر مي رسد اين تغيير تاثير كمي بر دريافت روزانه كلي و متابوليكي داشته باشد. ولي ممكن است عوارضي بر عملكردهاي فيزيكي و زيستي داشته باشد. . مطالعات اندكي در زمينه تاثير الگوي روزه داري در ماه رمضان بر عملكرد ورزشي موجود مي باشد. تغيير يا كاهش زمان مسابقات ممكن است تاثير روزه داري بر عملكرد ورزشكاران را كاهش دهد.