دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/17 | ایجاد کننده: 36

خطبه شعبانيه حضرت رسول اكرم

ابن فضال از حضرت رضا علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل فرموده اند که روزی آن سرور کائنات مردم را موعظه فرمود بدین مضمون :

ای مردم همانا ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما روکرده، ماهی که در نزد خدا بهترین ماه ها و روزهایش بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعاتش بهترین ساعت هاست.

ماهی است که در آن به سوی ضیافت خدا خوانده شده اید و از اهل کرامت خدا گردیده اید، نفس های شما در آن تسبیح و خواب شما در آن عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعای شما در آن مستجاب است، پس از خدا با نیت های درست و دل های پاکیزه مسألت کنید که شما را برای روزه و تلاوت کتاب خود موفق دارد پس به راستی که بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم گردد.

و به گسنگی و تشنگی خود، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد آورید، و بر فقرا و بیچارگان خود تصدق کنید و بزرگان خود را توقیر و احترام نموده و کوچگان خود را رحم نمایید. رح خود را پیوند زده و زبانتان را حفظ نمایید. و چشم های خود را از چیزی که نظر کردن به آن حلال نیست و گوش های خود را از چیزی که گوش دادن به آن جایز نیست بازداشته و حفظ نمایید و با یتیمان مردم مهربانی کنید تا بر یتیمان شما مهربانی شود، و از گناهان خود به سوی خدا توبه کنید و در اوقات نمازهایتان دست های خود را به سوی خدا بردارید زیرا آن اوقات بهترین ساعات است که خداوند به سوی بندگانش با رحمت نظر می کند. هنگامی که با او مناجات کنند جواب می دهد، و زمانی که اورا ندا نمایند لبیک می گوید، و وقتی که اورا بخوانند اجابت می فرماید.

ای مردم ! به درستی که نفس های شما در گرو عمل های شماست، پس آن ها را با استغفار خود آزاد سازید و پشت های شما از گناهانتان سنگین گشته، پس به طول دادن سجده هایتان آن را سبک گردانید، و بدانید که خدای بزرگ به عزت خود سوگند یاد فرموده که نمازگزارندگان و سجده کنندگان را عذاب ننماید و آن ها را از آتش نترساند روزی که مردم برای امر خدا می ایستند.

ای EMRI مردم ! کسی که از شما مؤمنی را در این ماه افطاری دهد برای او نزد خدا ثواب آزاد کردن بنده ای است، و به منزله آمرزش گناهان گذشته اوست، گفته شد، یا رسول الله ! همه مارا بر افطاری توانایی نیست؟ حضرت فرمود، از آتش جهنم خود را نگه دارید گرچه به نصف خرمایی باشد. از آتش دوری کنید گرچه به یک شربت آبی باشد.

ای مردم ! کسی که در این ماه خلق خود را نیکو کند برای او جواز عبور بر پل صراط است در روزی که قدم ها در آن جایگاه می لغزد، و هر که در این ماه خدمت زیردستان خود را کم کند و سبک گرداند خداوند حسابش را سبک گرداند و بر او سخت نگیرد، و هرکه شر خود را در این ماه بازدارد، خداوند غضب خود را بر او نگهدارد روزی که او را ملاقات کند، و هر کس یتیمی را گرامی بدارد خداوند او را در قیامت گرامی دارد، و هر که رحم خود را پیوند زند خداوند او را در قیامت به رحمت خود بپیوندد، و هر که رحم خود را ببرد خداوند رحمت خود را در قیامت از او قطع فرماید، و هر که نماز مستحبی در این ماه به جا آورد خداوند برائت و آزادی از آتش را برای او بنویسد، و هر که نماز واجبی را در آن ادا نماید برای اوست ثواب کسی که هفتاد واجب در غیر ماه رمضان انجام داده باشد، و هر که بر من صلوات بسیار فرستد خداوند میزان او را سنگین کند روزی که میزان ها سبک باشد، و هر که آیه ای از قرآن در آن تلاوت نماید برای اوست پاداش کسی که یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان نموده باشد.

ای مردم ! به درستی که درب های بهشت در این ماه گشوده است، پس از خدای خود مسألت نمایید که آن ها را بر روی شما نبندد، و درب های آتش بسته شده، پس از خدای خود مسألت نمایید که بر روی شما آن ها را باز ننماید و شیاطین بسته شده هستند، پس از خدای خود بخواهید که آن ها را بر شما مسلط نسازد.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، من بلند شدم و گفتم : یا رسول الله! بهترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمود یا اباالحسن! بهترین اعمال در این ماه دوری از معاصی خدای بزرگ است، آن گاه گریه کرد از حضرتش پرسیدم چه چیز سبب گریه شما شد؟ فرمود، یا علی! گریه ام برای آن چیزی است که در این ماه از تو حلال می دانند. گویا می بینم تو را که برای پرودگارت نمار می گزاری و حال این که برانگیخته می شود بدبخت ترین مردمان گذشته، برادر پی کننده ناقه ثمود، پس بر فرق سر تو ضربتی زند و ریش تو را بدین وسیله با خون تو خضاب نماید.

علی علیه السلام گفت، به رسول خدا گفتم، این کار در سلامت دین من است؟ فرمود، در سلامت دین توست، سپس فرمود: یا علی! کسی که تو را بکشد، همانا مرا کشته و هر که تو را دشمن باشد مرا دشمن بوده و هر که تو را دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا که تو از منی، مانند جان من، روان تو از روان من و طینت تو از طینت من است، به درستی که خدای بزرگ من و تو را با هم آفرید و من و تو را با هم برگزید، مرا به نبوت و تو را به امامت برگزید و هر که امامت تو را انکار نماید پس به تحقیق مرا انکار نموده است.

یا علی! تو وصی من و پدر فرزندان من و شوهر دختر من و جانشین من بر امتم در حیات و بعد از ممات من می باشی. امر تو امر من و نهی تو نهی من است. سوگند به آن که مرا به نبوت مبعوث فرمود و مرا بهترین خلق قرار داد به درستی که تو هر آینه حجت خدایی بر خلق او و امین او هستی بر سرش و جانشین او بر بندگانش می باشی.


کلمات کلیدی