دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/11/10 | Creator: 118

روزه داری، بارداری، شیردهی

زمينه: گرسنگی و سوء تغذيه در دوران بارداری با عواقب سوئی همچون هيپوگليسمی، کتونمی، اختلال در رشد هوشی جنين، وزن پايين تولد و حتی سقط جنين ارتباط دارد. از مقايسه طول مدت بارداری با طول مدت سال می‌توان نتيجه گرفت که حدود 75 درصد بارداری‌ها با ماه رمضان مصادف می‌شوند. اگرچه، روزه‌داری ماه رمضان مترادف با گرسنگی و يا سوء تغذيه نمی‌باشد، با اين‌حال، آگاهی از اثرات روزه‎داری ماه رمضان بر نتيجه بارداری اهميت زيادی دارد. در اين مقاله مروری، نتايج تمام مطالعات مرتبط با اثرات احتمالی روزه‌داری در بارداری، نتيجه بارداری و شيردهی گردآوری و در مورد نتايج آنها بحث شده است. مواد و روش‌ها: مطالب مورد نظر از اينترنت از طريق واژه‌های رمضان، روزه داری ماه رمضان، روزه داری اسلامی، روزه داری در ماه رمضان و گرسنگی به همراه واژه‌های بارداری، وزن تولد، شيردهی، تولد زود هنگام، ترکيب شير، شير مادر در پايگاه PubMed، SID (Scientific Information Database) و برخی مقاله‌های منطقه‌ای جستجو و تعداد 40 مقاله مرتبط (توصيفی- تحليلی، کارآزمايی بالينی و مقالات مروری) از سال 1968 تا 2010 جمع‌آوری و مطالعه شد. يافته‌ها: بر اساس اطلاعات موجود، در صورتی که مادر باردار در ماه رمضان تغذيه مناسبی داشته باشد، روند طبيعی بارداری طی شده و روزه‎داری اثرات سوئی بر رشد جسمی و هوشی جنين نخواهد داشت. نتيجه‌گيری: با رعايت نکات تغذيه‌ای، مادران شيرده نيز می‌تواند در ماه رمضان روزه بگيرند.

Source:

Author: