پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

1393/08/26 | Creator: 53

نویسندگان: احسانه طاهری*، محمود جلالی، احمد ساعدی، مصطفی قربانی ، محمدرضا مدن

آدرس مقاله: مجله دیابت و لیپید ایران

وابستگی ها: ندارد

شرح:

نام مجله: مجله دیابت و لیپید ایران
سال انتشار: -
شماره: جلد 11
سری: شماره 5 پ
از صفحه: صفحات 464-473
تا صفحه: صفحات 464-473
سایت مجله: سایت مجله

نام کنگره: ندارد
محل کنگره:
تاریخ کنگره: -
سایت کنگره: ندارد


فایل ضمیمه