پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

1393/08/26 | Creator: 53

نویسندگان: احسانه طاهری، محمود جلالی، احمد ساعدی*، ابوالقاسم جزايری ، عباس رحيم

آدرس مقاله: مجله د

وابستگی ها: ندارد

شرح:

نام مجله: مجله دیابت و لیپید ایران
سال انتشار: -
شماره: جلد 10
سری: شماره 5
از صفحه: صفحات 502-513
تا صفحه: صفحات 502-513
سایت مجله: سایت مجله

نام کنگره: ندارد
محل کنگره:
تاریخ کنگره: -
سایت کنگره: ندارد


فایل ضمیمه