پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

1397/07/04 | Creator: 109

نوع همایش: کارگاه

محل برگزاری: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران- کلینیک تخصصی دیابت دو
تاریخ آغاز: 1397/07/26
تاریخ خاتمه: 1397/07/26

توضیح:
  • زمان : 26 مهرماه 1397
  • ظرفیت : 50 نفر
  • برگزار کننده: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف کنفرانس: هدف از برگزاری ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.

اهداف یادگیری:

الف) دانش نظری

الف) دانش نظری
 • آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی 
 • غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی 
 • توصیف راهکار های کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی 
 • چگونگی به کارگیری راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت 
 • نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی 
 • تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی 


ب) مهارتهای حرفه ای/عملی
 • آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی 
 • آشنایی با راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی 
 • آشنایی با راهکار های آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی