پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

1397/06/27 | Creator: 109

نوع همایش: کارگاه

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ آغاز: 1397/04/21
تاریخ خاتمه: -

توضیح: کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان هدف کنفرانس: هدف از برگزاری دومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.

اهداف یادگیری:

الف) دانش نظری


  • آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی
  • غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی
  • توصیف راهکار های کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی
  • چگونگی به کارگیری راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت
  •  نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی
  •  تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی

ب) مهارتهای حرفه ای/عملی


  •  آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی
  •  آشنایی با راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی
  • آشنایی با راهکار های آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی