دانشگاه علوم پزشکی تهران

1394/01/16 | Creator: 56

ارائه گزارش مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در برنامه عملیاتی سال 92

به گزارش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دکتر حسین فخرزاده ضمن معرفی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، به اهداف آن از جمله توسعه و بکارگیری دانش بشری در جهت ارتقاء سلامت در سالمندان، انجام پژوهش های بنیادی و بالینی، فراهم سازی اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه سلامت سالمندان کشور، ترغیب و تشویق محققین در جهت فعالیت های پژوهشی، جلب همکاری های بین بخشی در جهت ارتقاء سلامت سالمندان، ایجاد شبکه های اطلاعاتی با همکاری مراکز پژوهشی داخلی و خارجی در کشور و آموزش محققین توانمند پرداخت.

همچنین ایشان به فعالیت های پژوهشی و آموزشی، پروژه های درحال طراحی، مطالعات در دست اجرا و همایش سمپوزیوم چاپ زیستی اشاره کرد.


Keywords