دانشگاه علوم پزشکی تهران

1395/08/13 | Creator: 56

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در سال 95 با حضور مسئولین مرکز و تعدادی از اساتید برگزار گردید.

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در سال 95 با حضور ریاست مرکز تحقیقات جناب آقای دکتر حسین فخرزاده، معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر سید مسعود ارزاقی و دبیر مرکز جناب آقای دکتر فرشاد شریفی، با حضور ارزشمند اساتید محترم آقای دکتر رضا فدای وطن، آقای دکتر حسین ادیبی، خانم دکتر مهتاب علیزاده و آقای دکتر شروان شعاعی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان ماه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی دو طرح پایان نامه و سه طرح تحقیقاتی پرداخته شده و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.


Keywords