دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/09/21 | Creator: 92

نشست شبكه هاي تحقيقاتي ديابت و استئوپروز كشور با حضور دكتر لاريجاني رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران و شبکه تحقیقات دیابت، دكتر امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت، دكتر مصداقي نيا معاون بهداشت وزارت بهداشت، دكتر قانعي معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و جمعي از اساتيد و همكاران شبكه هاي تحقيقاتي ديابت و استئوپروز كشور عصر روز پنج شنبه 11 اسفندماه سالجاري در سالن اجلاس ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه دكتر لاريجاني رييس پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايجاد شبكه ملي تحقيقات ديابت و شبكه ملي تحقيقات استئوپروز را براي ارائه خدمات بهتر به بيماران كمك كننده دانست و افزود: ايجاد شبكه هاي ديابت و استئوپروز فرصتي طلايي است كه با كمك وزارت بهداشت و مسئولين و همكاران دانشگاه هاي مختلف ميسر مي شود. رييس شبکه تحقیقات دیابت، آموزش و ارائه مراقبت بهداشتي را سه محور اصلي شبكه هاي ملي تحقيقات ديابت و استئوپروز خواند. در ادامه جلسه، دكتر قانعي معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، با بيان يك سوال جدي در حوزه تحقيقات گفت: اين سوال آن است كه چه كسي يا چه ارگاني انتخاب موضوع تزهاي دكترا و PHD را در كل كشور مديريت مي كند؟ معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت افزود: شبكه تحقیقات ديابت مي تواند در اين امر كمك كننده باشد كه كاملاً براي ما مشخص باشد كه اين دانشجو چه مشکلی را در رابطه با ديابت مي تواند حل كند؟ در ادامه جلسه دكتر مصداقي نيا معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشكر از دكتر لاريجاني و دكتر پژوهي جهت تشكيل شبكه هاي ديابت و استئوپروز گفت: در صورتي كه از ارشادات شبكه هاي تحقيقاتي كشور بهره مند نشويم، سياست گزاري هاي وزارت بهداشت ممكن است به راه صحيحي هدايت نشوند. دكتر مصداقي نيا با اشاره به نقش شبكه ها در سياست گزاري هاي وزارت بهداشت گفت: شبكه ها مي توانند درمورد چگونگي اجراي سياست گزاري ها، برنامه ها و اقدامات در ارتباط با تمامي امور و از جمله ديابت و استئوپروز در اقصي نقاط كشور نقشي تعيين كننده ايفاء كنند. در بخشي ديگر از اين جلسه دكتر امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت، اولين اقدام شبكه هاي ديابت و استئوپروز را تعيين اولويت هاي كاري اين شبكه ها دانست و افزود: همكاران مراكز تحقيقاتي مختلف اقداماتي را در اين مراكز انجام مي دهند و لازم است زماني كه گرد هم مي آيند، هدف اصلي و اولويت كاري را مشخص كنند. وي با بيان آن كه " بررسي وضعيت موجود، اقدامي اولويت دار است كه شامل تمامي بحث ها و هدف گيري ها مي شود." گفت: به عنوان مثال در صورتي كه در رابطه با ثبت داده ها بحث مي كنيم، بايد ببينيم كه اين كار چه فايده اي دارد و نتيجه آن چه خواهد بود؟ دكتر رياضي مسئول IT وزارت بهداشت در رابطه با بستر اطلاعات شبكه تحقيقات ديابت و با اشاره به نيازمندي هاي مرتبط با ديابت در سطح كلينيك، دانشگاه، مراكز پژوهشي و ستاد وزارت بهداشت گفت: پوشش فعاليت هاي باليني و مراقبت از بيمار، پشتيباني از تحقيقات محلي، پشتيباني از بيماران و افزايش مشاركت آن ها در تامين سلامتي خود، پشتيباني از تصميم گيري هاي مديريتي در سطح ملي و توسعه ثبت داده ها و پشتيباني از تحقيقات ملي اهم اين نيازمندي ها را تشكيل مي دهد. دكتر رياضي با بيان آن كه " منابع مختلف براي توليد اطلاعات ديابت وجود دارند كه به يكديگر متصل نيستند." گفت: طبق بررسي سال گذشته در خصوص آزمايشگاه ها مشخص شد كه بسياري از اطلاعات آزمايشگاهي افراد نشانه بروز ديابت در آن هاست از اين رو اطلاعات آزمايشگاه ها بستر اطلاعاتي مناسبي براي استفاده در انبار داده هاي بيماران ديابتي است. همچنین در دستور جلسه شبكه ملي تحقيقات ديابت، اساتيد حاضر به ارائه گزارشاتي در خصوص تدوين طرح جامع ملي ديابت با نگاه به سند نقشه تحول نظام سلامت، بار بيماري ديابت، ارزشيابي طرح برون سپاري خدمات مراقبت از ديابت و داروهاي نوين در درمان ديابت پرداختند. لازم به ذكر است گزارشاتي در خصوص آخرين وضعيت مطالعه IMOS-3، طرح موضوع طراحي و تدوين برنامه كنترل پوكي استخوان و اختلالات مرتبط در نظام شبكه بهداشتي درماني كشور و پزشك خانواده، داروهاي نوين در درمان استئوپروز و گزارشي از وضعيت اجراي پروژه ارزيابي اثربخشي و قابليت اجراي غني سازي شير در طرح شير مدارس و زيرساخت هاي مورد نياز براي تعميم پروژه به سطح كشوري مفاد دستور جلسه شبكه ملي تحقيقات استئوپروز را تشكيل مي داد.


Keywords