دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/07/25 | Creator: 92

با توجه به تصویب اساسنامه شبکه تحقیقات استئوپروز کشور در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و پیرو ابلاغ مقام محترم وزارت در خصوص انتصاب ریاست شبکه تحقیقات استئوپروز و بر اساس مفاد اساسنامههای مذکور، شبکه تحقیقاتی فوق پنج شنبه 30/4/90 ساعت 11 الی 15 در سالن استاد باستان حق پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این جلسه اساتید و صاحبنظرانی از وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند. در این جلسه عناوینی از جمله شبکه های حوزه سلامت، سند راهبردی، ترجمان دانش، سیستم ثبت بیماران، تازه های داروهایی در زمینه استئوپروز و چالش های موجود مطرح شد.


Keywords