دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/04/05 | Creator: 92

نخستین جلسه شورای راهبردی شبکه‌ تحقیقات استئوپروز کشور با توجه به تصویب اساسنامه در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و پیرو ابلاغ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد مسئول شبکه تحقیقات استئوپروز و براساس مفاد اساسنامه مذکور، در روز پنج شنبه به تاریخ 30/4/90 ساعت 9 الی 14 در محل پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حضور اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات استئوپروز ایران برگزار می‌گردد.


 
Keywords