دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/04/05 | Creator: 92

دکتر پژوهی ریاست مرکز تحقیقات غدد پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ریاست شبکه تحقیقات استئوپروز منصوب شد. این شبکه با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی سراسر کشور به بیماری استئوپروز و عوارض آن می پردازد. شبکه تحقیقات استئوپروز بر آن است با بهره مندی از توان علمی محققین و اساتید در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت گام بر دارد.


Keywords