دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/05 | ایجاد کننده: 92

اهداف شبكه تحقيقات استئوپروز ايران:

هدف اصلي فراهم‌سازي EMRI شبكه دانش، پژوهش، آموزش و مراقبت ملي جامع و فراگير درخصوص بيماري استئوپروز در كشور مي‌باشد:
  • ايجاد شبكه‌اي فراگير به‌منظور پيشگيري و كنترل بيماري استئوپروز و نيز عوارض ناشي از آن
  • تهيه بانك اطلاعاتي جامع و جمع‌آوري اطلاعات و بررسي شاخص‌هاي اپيدميولوژيك و بار ناشي از اين بيماري و عوارض آن در كشور
  • تهيه و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري در سطوح چندگانه به‌منظور كنترل و به‌حداقل رساندن ناتواني و مرگ ناشي از اين بيماري در كشور
  • ظرفيت‌سازي در مراكز تحقيقاتي كشور جهت انجام تحقيقات و مطالعات مورد نياز در زمينه استئوپروز
  • تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي در زمينه استئوپروز
  • توسعه همكاري در سطح ملي و بين‌المللي و شناسايي گروه‌هاي تحقيقات همگرا و فعال
  • ارتقاء زمينه استفاده بهينه از اطلاعات، منابع، امكانات و تجهيزات و همچنين نتايج موجود تحقيقات انجام گرفته در مراكز تحقيقاتي عضو
  • تقويت روحيه كار گروهي و ايجاد هم‌افزايي توان اعضاء شبكه
  • توسعه كمي و كيفي تحقيقات مرتبط با هدف جلوگيري از موازي‌كاري و تحميل هزينه‌هاي اضافي
  • توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان به‌خصوص استفاده‌كنندگان و سياستگذاران
  • تهيه و ترويج Guidelineهاي كشوري كنترل و مراقبت استئوپروز در سطح كشور
  • انتقال دانش و تقويت ارتباط با گروه‌هاي مختلف بويژه در حوزه صنعت


کلمات کلیدی