دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/05 | ایجاد کننده: 92

اساسنامه شبکه تحقيقات استئوپروز ایران

ماده 1 – مقدمه:

شبکه تحقيقات استئوپروز در راستاي توسعه مبتني بر دانايي و به استناد بند ج ماده 46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهشي در علوم پزشکي به‌منظور ايجاد هماهنگي و تعيين سياست هاي کلي تحقيقات در زمينه پيشگيري، غربالگري، تشخيص و درمان بيماري استئوپروز و عوامل زمينه ساز و نيز عوارض آن جهت مشارکت در کاهش بار و ناتواني هاي ناشي از استئوپروز و همچنين توسعه مرزهاي دانش در اين زمينه با مشارکت کليه ذينفعان ايجاد شده است.

ماده 2 – تعريف و دامنه:

شبکه تحقيقات استئوپروز ساختاري مجازي است که سبب اتصال کليه حلقه ها مشتمل بر واحدهاي تحقيقاتي آموزشي و اجرايي دولتي و ساير مراکز پژوهشي، آموزشي، خدماتي، صنفي مصوب مراجع قانوني خصوصي و افراد حقيقي مي باشد، که با توجه به هم راستا بودن مأموريت آنها، در يک مجموعه گردهم آورده شده‌اند، تشکيل و انحلال اين با حکم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امكان‌پذير مي باشد.

ماده 3 – رسالت (مأموريت)

1 – راه‌اندازي شبكه‌اي از دانش و اطلاعات در زمينه استئوپروز جهت تبادل داده‌ها و تجارب موجود در در مناطق مختلف كشور به‌منظور ارائه تصويري مناسب جهت برنامه‌ريزي و سياست گذاري در امر تحقيقات در زمينه‌هاي پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري استئوپروز. 2 – ساماندهي، هدفمند كردن، بسترسازي تحقيقات بنيادي و كاربردي با همكاري سازمان يافته در بين واحدهاي همراستا براساس تصوير موجود از وضعيت ابعاد بيماري استئوپروز در كشور در جهت افزايش دانش افراد درگير با بيماري، (ارائه دهندگان و گيرندگان خدمت) با رويكرد كاهش بار بيماري و ناتواني‌هاي ناشي از آن و ارتقاء سلامت جامعه است.

ماده 4 – اهداف

هدف اصلي فراهم‌سازي شبكه دانش، پژوهش، آموزش و مراقبت ملي جامع و فراگير درخصوص بيماري استئوپروز در كشور مي‌باشد: 1 – 4 – ايجاد شبكه‌اي فراگير به‌منظور پيشگيري و كنترل بيماري استئوپروز و نيز عوارض ناشي از آن

2 – 4 – تهيه بانك اطلاعاتي جامع و جمع‌آوري اطلاعات و بررسي شاخص‌هاي اپيدميولوژيك و بار ناشي از اين بيماري و عوارض آن در كشور

3 – 4 – تهيه و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري در سطوح چندگانه به‌منظور كنترل و به‌حداقل رساندن ناتواني و مرگ ناشي از اين بيماري در كشور

4 – 4 – ظرفيت‌سازي در مراكز تحقيقاتي كشور جهت انجام تحقيقات و مطالعات مورد نياز در زمينه استئوپروز

5 – 4 – تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي در زمينه استئوپروز

6 – 4 – توسعه همكاري در سطح ملي و بين‌المللي و شناسايي گروه‌هاي تحقيقات همگرا و فعال

7– 4 – ارتقاء زمينه استفاده بهينه از اطلاعات، منابع، امكانات و تجهيزات و همچنين نتايج موجود تحقيقات انجام گرفته در مراكز تحقيقاتي عضو

8 – 4 – تقويت روحيه كار گروهي و ايجاد هم‌افزايي توان اعضاء شبكه

9 – 4 – توسعه كمي و كيفي تحقيقات مرتبط با هدف جلوگيري از موازي‌كاري و تحميل هزينه‌هاي اضافي

10 – 4 – توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان به‌خصوص استفاده‌كنندگان و سياستگذاران

11– 4 – تهيه و ترويج Guidelineهاي كشوري كنترل و مراقبت استئوپروز در سطح كشور

12 – 4 – انتقال دانش و تقويت ارتباط با گروه‌هاي مختلف بويژه در حوزه صنعت

وظايف شوراي راهبردي

1 – تهيه و تدوين برنامه راهبردي

2 – تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در راستاي مأموريت شبكه

3 – تعيين زيرساخت‌هاي لازم جهت پيشبرد اهداف شبكه

4 – تدوين سياست‌هاي تأمين و جذب منابع مالي و اداري (داخلي و خارجي) در راستاي خوداتكايي

5 – انتخاب و پيشنهاد رئيس شبكه به مقام عالي وزارت و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله

6 – تدوين آيين‌نامه‌‌هاي داخلي

7 – انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي – آموزشي


کلمات کلیدی