دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/09/21 | توسط: 4

نویسنده (ها) :

نوع: کتاب
شیوه پدیدآوری: تالیف
سال انتشار: 1396/09/21
ناشر: نوآوران سینا

شرح: استئوپروز شايعترين بيماری متابوليک استخوان است.کاهش توده استخوانی و از دست رفتن کیفیت ریزساختار استخوان در این بیماری، منجر به افزایش خاصیت شکنندگی می گردد.