دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

واحد ویزیت عمومی

در این واحداز بیماران دیابتی توسط پزشك عمومي كه دوره جامع آموزش تئوري و عملي ديابت را ديده است شرح حال بيماري گرفته ميشود و بيمار معاينه شده و سپس با نظر پزشک فوق تخصص غدد اقدامات تشخيصي و درماني جهت بيمار شروع مي شود. وقت دهی به بیماران به صورت تلفنی و یا حضوری امکانپذیر می باشد.


کلمات کلیدی

emri،emrc