دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

واحد مشاوره تغذیه:

تمام بیماران دیابتی به واحد تغذيه ارجاع داده مي شوند.. این واحد به عنوان یک واحد مکمل درمانی به بیماران اهمیت تغذیه را در کنترل دیابت یادآوری و نحوه صحیح مصرف غذا را آموزش می دهد و بیماران رژیم غذایی مناسب دریافت می کنند.بيماران پس از 4-6 هفته بعد مجددا ويزيت ميشوندو سپس ويزيت هاي 3 و 6و يك ساله دارند. واحد تغذیه به بخش های تخصصی تفکیک شده و در روزهای مختلف هفته واحدهای تخصصی تغذیه داير مي باشدکه شامل :

• واحد عمومی تغذیه

• واحدتغذيه کودکان و نوجوانان

• واحدتغذيه براي بیماراني كه عوارض مزمن پيدا كرده اند


کلمات کلیدی

emrc,emri