دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

واحد پژوهشگران :

در این واحد پژوهشگران محترم در پی به دست آوردن دانش روز و ارتقاء روحیه دانش پژوهی و علمی مرکز می باشند و امکان ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور را دارا می باشند. مطالب روز و جدید دنیا فراخور نیازهای پرسنل مرکز در اختیار آنان قرار می گیرد و در جهت ارتقاء سطح آموزش و عملی ساختن آموزش با زندگی واقعی بیماران تلاش می شود.


کلمات کلیدی

emrc,emri