دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/09/01 | ایجاد کننده: 89

ایده های ورزشی دیابتنمونه يک برنامه پياده روی
  

هفته زمان گرم کردن زمان سريع راه رفتن زمان سرد کردن کل زمان
اول قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (5 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 15 دقيقه
دوم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (8 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 18 دقيقه
سوم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (14 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 24 دقيقه
چهارم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (11 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 21 دقيقه
پنجم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (17 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 27 دقيقه
ششم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (20 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 30 دقيقه
هفتم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (23 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 33 دقيقه
هشتم قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (26 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 36 دقيقه
نهم به بعد قدم زدن آهسته (5 دقيقه) سريع راه رفتن (30 دقيقه) قدم زدن آهسته (5 دقيقه) 40 دقيقه
  
 

 

* اگر كمتر از 3 بار در هفته پياده‌روي مي‌كنيد مدت‌زمان سريع راه رفتن را به‌تدريج افزايش دهيد.


کلمات کلیدی