دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/11/19 | Creator: 103

همراهي آلودگي هوا با شيوع ديابتافزايش در معرض بودن با ذرات ريز معلق در هوا ميتواند يكي از علل افزايش شيوع ديابت درچند دهه گذشته در دنيا باشد.
 

محققان در دانشگاه هاروارد آمريكا دريافتند كه در ازاي هر 10 ميكرو گرم /متر مكعب افزايش در ذرات معلق در هوا ميتواند يك درصد افزايش در شيوع ديابت بدهد.
 

انجمن جلوگيري از آلودگي محيط نيز گزارش داده اند كه كساني كه در معرض بالاترين سطح آلودگي هوا بوده اند حدود 20% بيشتر به ديابت مبتلا ميشوند از كسانيكه در معرض پا يين ترين سطح آلودگي هوا بوده اند.

Source:

Author:


Keywords