Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/12/25 | Creator: 36

دیابت معضل مهمی است که برای بیمار دیابتی نیازهایی را به طور مادام العمر ایجاد و آنان را وادار می سازد تا تدابیر چندی را برای درمان دیابت خود اتخاذ کنند. همچنین برای کنارآمدن با عوارض دیابت در زندگی روزمره ممکن است به تطابق های روانی قابل توجهی نیاز داشته باشند.از آنجایی که تصمیمات بیماران اثرات قابل توجهی بر نتایج حاصله دارند، آموزش مداوم بیماران توسط متخصصین بهداشتی کارآزموده و متناسب با نیازهای آنان ضروری است


Keywords