Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1397/05/24 | ایجاد کننده: 41
در سال های اخیر با ظهور تکنولوژی های جدید و افزایش میزان محبوبیت و استفاده آنها در جوامع، محققین بر آن شده اند که از این تکنولوژی ها جهت آموزش و حمایت خودمراقبتی دیابت در بیماران و بهبود کنترل قندخون آنها استفاده نمایند. سرویس پیام کوتاه از جمله این تکنولوژی های پر کاربرد است که امکان ارسال فوری و مستقیم یک پیام کوتاه به افراد در هر زمان و مکانی را فراهم می کند. لذا محققین مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آن شدند تا با انجام مطالعه ای به بررسی تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از پیام کوتاه تلفن همراه ( SMS ) بر مهارت های خود مراقبتی و کنترل قندخون بیماران دیابتی بپردازند. EMRI

در این مطالعه 150 بیمار دیابتی به صورت تصادفی انتخاب و به سه گروه دسته بندی شدند: 1)گروهی که پیامک های آموزشی هدفمند بر اساس موانع خودمراقبتی که خودشان گزارش کرده بودند دریافت کردند؛ 2)گروهی که پیامک های آموزشی عمومی دریافت کردند؛ و3) گروهی که هیچ پیامکی دریافت نکردند(گروه کنترل). به طور متوسط 7 پیغام در هفته به مدت 3 ماه برای هر دو گروه فرستاده شد. پیام های آموزشی در برگیرنده چهار حوزه اصلی فعالیت های خودمراقبتی در دیابت(برنامه غذایی، فعالیت بدنی و رزش، خودپایشی قندخون با گلوکومتر و پایبندی به داروها) تهیه و تنظیم شده بودند.

بعد از گذشت 3 ماه، نتایج مطالعه کاهش قابل توجهی در میانگین قندخون ناشتای بیماران و شاخص توده بدنی آنها در گروه های مداخله نشان داد. وضعیت خودمراقبتی و اعتماد بنفس بیماران در انجام فعالیت های خودمراقبتی به‌طور معناداری در هر دو گروه مداخله (پیامک هدفمند و پیامک عمومی غیرهدفمند) بهبود یافته بود، حال آنکه در گروه کنترل نتایج معکوس بود.

نتیجه گیری این مطالعه حاکی از آن است که ارسال پیام کوتاه به‌عنوان رسانه‌ای برای آموزش بیمار در کنار درمان متداول دیابت نه تنها می‌تواند کنترل قند را بهبود بخشد بلکه همچنین می‌تواند اثرات مطلوبی بر سایر ابعاد خودمراقبتی دیابت به‌جا گذارد. بر طبق یافته‌های این مطالعه، ارسال پیامک آموزشی عمومی به‌طور مرتب و در یک زمان مشخص برای بیماران، به همان اندازه ارسال پیامک‌های آموزشی انفرادی و هدفمند مؤثر می باشند.