Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/19 | ایجاد کننده: Admin

تا حد امكان مقدار نسبتاً مشخص و ثابتي از مواد غذايي را در ساعات معيني از روز مصرف كنيد. بهترين الگوي غذا خوردن در افراد ديابتي مصرف غذا در 6 وعده ( سه وعده غذای اصلي و سه ميان وعده) است به‌طوري‌ كه بين دو وعده بيشتر از 3 ساعت فاصله نباشد چنانچه فاصله دو وعده غذايي بسيار طول بكشد باعث افت قند خون مي‌شود نظم و ترتيب در زمان خوردن غذا تأثير بسيار مثبتي در كنترل قندخون دارد.


کلمات کلیدی

Empty