Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/20 | ایجاد کننده: Admin

حرکات ورزشی مناسب و سلامت پاها

بیماران دیابتی بیشتر از دیگران در معرض خطر ایجاد زخم و بیماری در پای خود میباشند. ورزش روزانه و عدم استعمال دخانیات  گام موثری برای پیشگیری از ایجاد زخم پای دیابتی است.   تاریخ به روز رسانی : 30/11/88قدم زدن روزانهروزانه نیم تا یک ساعت پیاده روی کنید. سعی کنید این میزان را بتدریج افزایش دهید.ورزش پله و حرکات موجی پاورزش پله: به تندی از پله ها بالا بروید در حالی که فقط از پنجه پا کمک می گیرید. حرکات موجی پا: روی زمین نشسته و با دستهای خود به پشت تکیه دهید. پا ها را حرکت داده (و یا لرزانده ) تا زمانی که گرم و شل شوند.کشش ماهیچه پشت پا و حرکت رفت و برگشت پاکشش ماهیچه پشت پا : در مقابل دیوار ایستاده و با کف دست به دیوار تکیه دهید. پاهای خود را با فاصله از دیوار نگه دارید.پاشته پا را بر روی زمین فشار داده و بازو ها را خم و راست کنید (10 مرتبه )درحالی که پشت و پاها صاف هستند. حرکت رفت و برگشت پا : با یک پا بر روی یک سطح صاف بایستید (به عنوان مثال بر روی کتاب)، در حالی که میز و یا صندلی را نگه داشته اید پای دیگر را 10 مرتبه به جلو و عقب حرکت دهید . سپس این کار را با پای دیگر انجام دهیدورزش صندلی و بالا و پایین بردن پاشنهورزش صندلی : روی صندلی بنشینید و 10 مرتبه بلند شده و سپس بنشینید در حالی که بازوهایتان را روی هم قرار داده اید. بالا و پایین بردن پاشنه : بر روی پاشنه پا بلند شده (ایستاده) و سپس بر روی کف پا پایین بیاید . 20 بار این حرکت را انجام دهید .سعی کنید وزن خود را ابتدا بر روی یک پا و سپس بر روی پای دیگر قرار دهید.


کلمات کلیدی

Empty