دانشگاه علوم پزشکی تهران

1389/03/24 | Creator: 4

نوع همایش: سمینار

محل برگزاری: پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم - دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ آغاز: 1388/08/12
تاریخ خاتمه: 1388/08/14

توضیح: این مرکز با رویکرد ارتقاء درمان استئوپروز در سطح ملی و منطقه ای اقدام به برگزاری کارگاه سه روزه استئوپروز هم زمان با روز جهانی استئوپروز در سال 2009 نمود. این کارگاه با بهره گیری از متخصصین و فوق تخصصان این زمینه به جنبه های مختلف بیماری استئوپروز نظیر پاتوفیزیولوژی، غربالگری، ملاحظات بالینی و عوارض،استئوپروز ثانویه، استئوپروز در زنان و مردان، بیومارکرها و ارزیابی های آزمایشگاهی، ارزشیابی های استخوانی، بررسی میزان خطر شکستگی، پیشگیری، تشخیص و درمان پرداخت و هر یک از این مباحث با بحث گروهی همراه بود. در انتهای هر روز نیز شرکت کنندگان به صورت عملی در آزمایشگاه و مرکز سنجش تراکم استخوان به بررسی آموخته های تئوری خود پرداختند. این کارگاه با شرکت 30 نفر از پژوهشگران داخلی و با ارایه گواهی معتبر در تاریخ 12 تا 14 آبان 1388 در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.


فایل ضمیمه
Keywords