Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/05/23 | Creator: 64

سمینار دو روزه تازه های چاقی و دیابت در روزهای شنبه 21 و یکشنبه 22 مرداد ماه 1396 توسط مرکز تحقیقات چاقی و عدات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهدشد.

سمینار تازه های چاقی و دیابت در روزهای شنبه 21 و یکشنبه 22 مرداد ماه 1396 برگزار خواهدشد.