Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/05/23 | Creator: 64

اولین جلسه دومین جلسه peer review سال 1396 مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی با حضور اساتید محترم دکتر شیرین حسنی رنجبر، دکتر مهسا محمدآملی، دکتر سعید حسینی، دکتر نوشین شیرزاد، دکتر محمدحسین پورغریب ،دکتر احمد اسماعیل زاده، دکتر کیانوش حسینی و دکتر حسین ادیبی در تاریخ 13 تیرماه برگزار گردید. در این جلسه چهار طرح مورد بررسی قرار گرفت.