Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/12/13 | Creator: 64

چاقی و دیابت نوع 2 (T2DM) دو مشکل عمده بهداشت عمومی است. جراحی متابولیک منجر به بهبودی T2DM در اکثر بیماران چاق از طریق کاهش مصرف مواد غذایی و تغییرات هورمونی می-شود.

چاقی و دیابت نوع 2 (T2DM) دو مشکل عمده بهداشت عمومی است. جراحی متابولیک منجر به بهبودی T2DM در اکثر بیماران چاق از طریق کاهش مصرف مواد غذایی و تغییرات هورمونی می شود. با این حال، هنوز نامشخص باقی مانده که آیا جراحی دیابت(ileal interposition) در ارتباط با گاسترکتومی آستینی (II-SG) بر گاسترکتومی آستینی (SG) برای بهبودی دیابت و کنترل وزن در بیماران دیابتی نوع 2 با BMI کوچکتر از 35 kg / m2 اولویت دارد. هدف از مطالعه ما انجام یک بررسی سیستماتیک از موارد چاپ شده به منظور بررسی اثر SG نسبت به II-SG در بهبود دیابت و کاهش وزن در بیماران دیابتی با BMI 25-35 kg / m2 است.

جستجوی جامعی برای مطالعات منتشر شده و یا منتشر نشده قبل از ژوئن 2015 با استفاده از مطالعه، پایگاه داده کوکران، و اسکوپوس انجام شد. مقالات قدیمی تر نیز از طریق گوگل جستجو شده است. معیارهای ورود به مطالعه برای جستجو: کارآزمایی های کنترل شده تصادفی، آزمایشات بالینی غیرتصادفی، به صورت گذشته نگر و مطالعات هم گروهی آینده بودند.

در مجموع 1275 مقاله در جستجوی اولیه، مشخص شد و 1255 مقاله براساس معیارهای خروج از مطالعه حذف شدند. بیست مطالعه انجام شده، که در مجموع 977 نفر، 262 نفر از آن ها که تحت جراحی SG قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. درصد کاهش وزن به 27.1٪ در بازه زمانی از17/1٪ در گروه SG، و از 15٪ به 30٪ در گروه II-SG، با پیگیری های مختلف از 6 ماه تا 5 سال است. میزان بهبودی دیابت (HbA1c کمتر از 7% بدون دریافت داروی قند خون) در دامنه 30٪ تا 88/8٪ در گروه SG و از 70/5 درصد به 96/5 درصد در گروه II-SG.

هم SG و هم II-SG نشان دادند که برای درمان T2DM موثراند. با این حال، در II-SG احتمال رسیدن به بهبودی دیابت و کاهش وزن بیشتر بود. عوارض مربوط به T2DM از جمله فشار خون بالا، آلبومینوری، و هیپرکلسترولمی بهبود قابل توجهی با جراحی سرپرستی داشت. تحقیقات بیشتر با دوره پیگیری دیگر مورد نیاز است.

Source: دومین کنگره بین المللی جراحی های چاقی و متابولیک

Author: هانیه سادات اجتهد، احمد رضا سروش، شیرین حسنی رنجبر، عباسعلی کشتکار، مولود پیاب، باقر لاریجانی