دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1395/11/06 | Creator: 86

جلسات گروه مدلسازی و شبیه سازی مولکولی به شرح زیر میباشد:

تاریخ برگزاری ارائه دهندهموضوع
۳ بهمن ۹۵خانم دکتر آزاده حبیبی

خانم الهه کاشانی امین
Hand-powered Ultralow-cost Paper Centrifuge
(بررسی مقاله)
The Anatomy of Mammalian Sweet Taste Receptors (بررسی مقاله)
۱۹ دی ۹۵خانم فریده خمسهMDS study on Dendrimers
۵ دی ۹۵ خانم ژولیا علیزاده

خانم الهه کاشانی امین
MDS Study on Protein Mutations: A Report

چهارچوب یک مقاله نظام مند: گزارش کار
۲۱ آذر ۹۵ خانم الهه کاشانی امین
خانم هما فرجی
تأثیر جهش های نقطه ای بیماری زا بر ساختار آنزیم
۱۲ مهر ۹۵خانم الهه کاشانی امین
خانم ژولیا علیزاده
شبیه سازی دینامیک مولکولی میوگلوبین در موجودات مختلف (بررسی مقاله)
۷ الی ۹ شهریور ۹۵خانم الهه کاشانی امینآشنایی با اصول نگارش علمی
۱۶ خرداد ۹۵خانم الهه کاشانی امینمروری بر کاربردهای خاص روش های مدلسازی مولکولی با بررسی مقاله
۶ اردیبهشت ۹۵ خانم الهه کاشانی امین

خانم ژولیا علیزاده
مروری بر مطالعات هومولوژی مدلینگ GPCR ها در مجلات ایندکس شده در PubMed, Scop[us, WOS در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با هدف بررسی موضوع و استراتژی های اتخاذ شده

واسرشتگی پروتئین (unfoldng) در اثر دما به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (بررسی مقاله)
۱۵ آذر ۹۴ آقای دکتر حسن پزشکی مدرس (از دانشگاه برکلی) Computational Protein Thermostability Engineering
۳ آبان ۹۴ خانم سمانه سماعی داریان-
۱۳ مهر ۹۴ آقای داوود خدابخشی-
۶ مهر ۹۴ خانم الهه کاشانی امین-