Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/03/07 | Creator: 130

تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و موسسه تحقیقات پزشکی وابسته به آکادمی علوم جمهوری چک به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- در راستای ماموریت این پژوهشگاه برای ارتقا حيطه آموزش و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها برای انتقال دانش و تجربیات بین المللی ، تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و موسسه تحقیقات پزشکی وابسته به آکادمی علوم جمهوری چک منعقد شد.

مقرر است جهت توسعه مناسبات اکادمیک و بین دانشگاهی بین دو موسسه موافقت نامه هایی جهت تببین دقیقتر حوزه های همکاری بین طرفین منعقد گردد.