Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/03/27 | ایجاد کننده: 36

فرایند ها


  •  فلوچارت پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی
  •  فرایند تصویب پروپوزال و پایان نامه
  •  فرایند فراغت از تحصیل
 

فرم های روند تصویب پایان نامه تا دفاع


  •  فرم تعیین استاد راهنمای دوم
  •  فرم تعیین استاد مشاور
  •  فرم های روند تصویب عنوان پروپوزال تا دفاع پایان نامه
  •  فرمت پروپوزال
  •  فرم تعیین وقت جلسه دفاع از پروپوزال
  •  فرمت پایان نامه
  •  فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما
  •  فرم تعیین وقت جلسه دفاع نهایی
  •  فرم اظهار نظر ناظرین محترم جهت دفاع نهاییفرم های راهنمای دانشجو


  •  فرم انتخاب واحد
  •  فرم درخواست فرصت تحصیلی اضافی
  •  فرم درخواست تمدید کمک هزینه تحصیلی
  •  فرایند گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور
  •  فرم های مربوط به فرصمت مطالعاتی خارج از کشور
  •  فرایند شرکت در کارگاه های آموزشی
  •  فرم درخواست هزینه شرکت در کارگاه آموزشی انفرادي
  •  فرم درخواست مهمان
  •  فرم درخواست مرخصی
  •  تعهدنامه عام دکتری تخصصی پژوهشی
  •  فرم تعهد محضری جهت مأموریت آموزشی (اعضای غیر هیأت علمی)
  •  فرم های راهنمای دانشجو :
    ο  فرم گزارش کارورزی
    ο  مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل
    ο  چک لیست تحویل پایان نامه
 
کلمات کلیدی